De Presentiebenadering

Bij de presentiebenadering staat gastvrijheid centraal, als de basis van waaruit het mogelijk is een relatie met een ander aan te gaan. Het doel is er te zijn voor en met de ander, mogelijkheden te scheppen om de ander in zijn eigenheid te benaderen.

Dit markeert een belangrijk onderscheid met de methodieken van reguliere instellingen, waar men meer interveniërend te werk gaat. In de presentiebenadering staat het aangaan van een zorgzame betrekking voorop, een relatie die ook geslaagd is als er uiteindelijk geen enkel probleem door opgelost lijkt te worden.

In de presentiebenadering gaat het om een manier van werken die ook een manier van leven is. Onze identiteit hangt direct samen met deze werkwijze. Zo werken  geeft de mogelijkheid om te groeien in je manier van leven.
Bij deze benadering en in deze manier van leven gaat het erom dat de ander, de gast, de vrijwilliger, collega, ervaart dat zij de moeite waard is. De ander mag een naam en een gezicht krijgen en de eigen kracht ontdekken. Om dit te realiseren is het belangrijk trouw te zijn en vertrouwen te bieden, waardoor de ander je als bondgenoot kan gaan ervaren.

Het is essentieel bij deze benadering dat de werker aansluit bij de leefwereld en levensloop van de ander, het gaat om het nabij blijven ook daar waar het leven niet meer goed komt.
Het contact wordt zonder een van tevoren bepaalde pastorale identiteit, agenda of aandachtsfocus aangegaan. Het krijgt vorm door langlopende contacten die trouw worden uitgebouwd. Ze worden onderhouden en verdiept.

Het is voor mensen die het slecht maken een zegen dat ze niet alleen met ’hulpverleners’ te maken krijgen die uitsluitend kijken naar falen of problemen. Door het zorgzame contact delen werkers ook in het vreugdevolle van het leven. Men krijgt de kans zich ook op een andere manier te laten zien als een geslaagd mens, als een grappenmaker, een oma, of als keukenprins.

De doelen en waarden die achter dit optreden liggen, zijn het herstel en behoud van de menselijke waardigheid en het aanbieden van hulpbronnen om dat te bereiken.
'Presentie' houdt in dat er aandacht is voor de ander, voor wie de ander is en met name voor het invoelen wat er voor de ander op het spel staat.

Werkers en vrijwilligers ontmoeten de gasten en elkaar in een wederkerige ontmoeting.
Het vormgeven aan de wederkerigheid is vaak niet eenvoudig. Verschillen in achtergronden, cultuur en ervaringen tussen gasten enerzijds en vrijwilligers/werkers anderzijds, maar ook onderling, werpen gemakkelijk barrières op.
Toch willen we steeds opnieuw zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking waarin wederkerigheid gestalte kan krijgen.